Phrasal.info Home  About us  Contact  Site map  Topics   

Visit us in Facebook Visit us in Google+ Visit us Twitter Visit us Pinterest   
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
Home  > W  > walk  > walk off

walk off

1. отивам си: Jane waved goodbye and walked off without saying a word. Джейн махна за довиждане и си отиде, без да продума.
I asked him to help me, but he just turned and walked away. Помолих го да ми помогне, но той само се обърна и си отиде.

2. отървавам се чрез ходене от (излишно тегло, лошо настроение и пр.): Tim went down to the beach to walk off his rage and frustration. Тим слезе до плажа, за да се отърве чрез ходене от яда и разочарованието си.
I've eaten too much; I think I ought to go out and walk some of it off. Ядох прекалено много, мисля, че трябва да изляза и да се разходя, за да ми се смели част от храната.

 walk away
 walk away from
 walk away iwith
 walk in
 walk in on
 walk into
 walk off
 walk off with
 walk on
 walk out
 walk out on
 walk over
 walk through

Валиден CSS!