Phrasal.info Home  About us  Contact  Site map  Topics   

Visit us in Facebook Visit us in Google+ Visit us Twitter Visit us Pinterest   
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
Home  > W  > wind  > wind up

wind up

1. навивам, курдисвам (часовник, играчка и пр.): A recent innovation is a radio that doesn't need batteries -you just wind it up. Последното нововъведение е радио, което няма нужда от батерии - само го курдисваш.

2. ликвидирам (предприятие и пр.): He's thinking of winding up the company unless he can find a suitable buyer soon. Той мисли да ликвидира компанията, освен ако скоро не намери подходящ купувач.

3. свършвам, приключвам: They wound up the conference by singing "The Red Flag". Приключиха конференцията е песента „Червеното знаме".

4. вдигам с въртене (щори, прозорец на кола и пр.): Before leaving the car remember to wind up the windows and lock the doors. Преди да излезеш от колата, не забравяй да вдигнеш прозорците и да заключиш вратите.

5. (informal) майтапя, занасям, будалкам: That's not true, you're winding me up, aren't you? Това не е вярно, занасяш ме, нали?
SYNONYMS: kid on (informal).

6. (informal) дразня, ядосвам: She sometimes winds him up so much, it takes all his self-control not to strangle her. Понякога тя го дразни толкова много, че му идва да я удуши.

7. (informal) свършвам, завършвам: He's one of those kids that generally winds up in a young offender's institution. Той е едно от онези деца, които обикновено свършват в заведения за малолетни престъпници.
SYNONYMS: end up; land up (informal).

 wind back
 wind down
 wind on
 wind forward
 wind up

Валиден CSS!