Phrasal.info Home  About us  Contact  Site map  Topics   

Visit us in Facebook Visit us in Google+ Visit us Twitter Visit us Pinterest   
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 rummage 
 run 
 rush 
 rust 
 rustle 
Home  > R  > 3  > run  > run through

run through

1. преминавам бързо през: They ran through the fields waving their arms and shouting to him to stop. Те тичаха през полята, махайки с ръце и крещейки към него да спре.

2. минавам през: We came to a long straight road running through agricultural land. Излязохме на дълъг прав път, който минаваше през селскостопанска земя.

3. минавам през: What makes it interesting are the various sub-plots that run through the entire novel. Това, което го прави интересен, са различните подсюжетни линии, минаващи през целия роман.

4. пропилявам: We seem to be running through a huge amount of paper. Изглежда ще пропилеем огромно количество хартия.
I predict that they’ll manage to run through all the money before Christmas. Предричам, че те ще успеят да профукат всичките пари преди Коледа.

5. преповтарям, преглеждам набързо: Ijust want to run through the times of the flights again so that you all know when you should be where. Просто искам да повторя набързо времето на полетите отново, за да знаете всички кога трябва да сте и къде точно.

 run about
 run across
 run after
 run along
 run around
 run round
 run around with
 run away
 run away with
 run down
 run in
 run into
 run off
 run off with
 run on
 run out
 run out of
 run out on
 run over
 run through
 run to
 run up
 run up against
 1  2  3

Валиден CSS!