Phrasal.info Home  About us  Contact  Site map  Topics   

Visit us in Facebook Visit us in Google+ Visit us Twitter Visit us Pinterest   
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 rummage 
 run 
 rush 
 rust 
 rustle 
Home  > R  > 3  > run  > run into

run into

1. срещам случайно, попадам/натъквам се на: Didyou run into anyone interesting on your travels? Попадна ли на интересен субект при пътуванията ти? Yesterday at the post office I ran into Mr Wilbury, whom I hadn't seen in nearly 10years. Вчера в пощата срещнах г-н Уилбъри, когото не бях виждал близо десет години.
SYNONYMS: bump into; run across.

2. сблъсквам се c: She ran into both financial and emotional problems after her husband died. Тя се сблъска c финансови и емоционални проблеми след смъртта на съпруга си.

3. достигам до: The cost to government, employers and insurance companies could run into millions. Разходите за правителството, работодателите и застрахователните компании можеха да достигнат милиони.

4. блъскам в: The sports car ran straight into the back of the sedan. Спортната кола се блъсна право в задницата на лимузината.

The fighter was badly damaged and ran into a parked aircraft on landing. Изтребителят бе сериозно повреден и се блъсна в самолет на пистата при приземяването.

5. преминавам в, преливам в: The late night ran into the early morning without us realizing how much time had passed. Късната нощ премина в ранна утрин, без да разберем колко време е изминало.
She had her hair dyed blue, running into yellow near the ends. Тя беше боядисала косата си синя, преливаща в жълто в краищата.

 run about
 run across
 run after
 run along
 run around
 run round
 run around with
 run away
 run away with
 run down
 run in
 run into
 run off
 run off with
 run on
 run out
 run out of
 run out on
 run over
 run through
 run to
 run up
 run up against
 1  2  3

Валиден CSS!