Phrasal.info Home  About us  Contact  Site map  Topics   

Visit us in Facebook Visit us in Google+ Visit us Twitter Visit us Pinterest   
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
prop 
provide 
prowl 
psych 
puff 
pull 
pump 
punch 
push 
put 
puzzle 
Home  > P  > 4  > push  > push through

push through

1. пробивам си път; пониквам, показвам се: Bragg pushed through the crowd and bent over the body. Браг си проби път през тълпата и се наведе над тялото.
She twisted out of his grasp and pushed through the swing doors. Тя се изплъзна от ръцете му и си проби път през летящата врата.
In a week or two the catkins will be out and spring flowers will begin to push through. След седмица-две върбата ще цъфне и пролетните цветя ще поникнат.

2. изкарвам на добър край; свършвам докрай; прокарвам (законопроект и пр.): Management has pushed through the restructuring plan despite opposition from the unions. Ръководството свърши докрай преструктурирането въпреки опозицията на профсъюзите.
The government wants to push this bill through before the next election if at all possible. Правителството иска да прокара този законопроект преди следващите избори, ако изобщо е възможно.
Gorbachev used his powers to rule by decree to push the reform through. Горбачов използва властта си да управлява с указ, за да прокара реформата.

 push about
 push around
 push ahead
 push along
 push aside
 push back
 push by
 push for
 push forward
 push in
 push into
 push off
 push on
 push out
 push over
 push past
 push through
 push to
 push towards
 push up
 1  2  3  4

Валиден CSS!