Phrasal.info Home  About us  Contact  Site map  Topics   

Visit us in Facebook Visit us in Google+ Visit us Twitter Visit us Pinterest   
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
prop 
provide 
prowl 
psych 
puff 
pull 
pump 
punch 
push 
put 
puzzle 
Home  > P  > 4  > put  > put back

put back

1. връщам, слагам пак на мястото му: Iona picked up one of the figures, saw what it cost, and put it back hurriedly. Йона взе една от фигурките, видя цената й и бързо я върна на мястото й.
The stones were collected in a trailer and taken away, instead of being put back on the field. Камъните ги събираха в ремарке и ги извозваха, вместо да ги върнат обратно на полето.
Jennings knew what he had to do to put the plan back on course. Дженингс знаеше какво трябва да направи, за да върне обратно плана в действие.

2. отлагам: Dinner had to be put back an hour. Обядът трябваше да се отложи с един час.
SYNONYMS: postpone.

3. връщам назад (часовник): And don't forget to put your clocks buck by one hour tonight. И не забравяйте довечера да върнете часовниците си с един час назад.

4. (to put the clock back) връщам часовника/колелото на историята назад: If I could put the clock back, I think I'd do a lot of things differently. Ако можех да върна времето назад, мисля, че щях да направя много неща по различен начин.
In 1945 some of the mine owners wanted to put the clock back to the pre-war situation. През 1945 някои от собствениците на мини искаха да върнат времето назад в предвоенните години.
SYNONYMS: turn back.

 put about
 put above
 put across
 put around
 put aside
 put at
 put away
 put back
 put before
 put behind
 put by
 put down
 put down as
 put down for
 put down to
 put forth
 put forward
 put in
 put in for
 put into
 put off
 put on
 put on to
 put out
 put out of
 put over
 put past
 put round
 put through
 put to
 put together
 put towards
 put under
 put up
 put upon
 put up to
 put up with
 1  2  3  4

Валиден CSS!