Phrasal.info Home  About us  Contact  Site map  Topics   

Visit us in Facebook Visit us in Google+ Visit us Twitter Visit us Pinterest   
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
prop 
provide 
prowl 
psych 
puff 
pull 
pump 
punch 
push 
put 
puzzle 
Home  > P  > 4  > put  > put up

put up

1. вдигам, издигам: Her parents had put up a marquee in the garden. Родителите й опънаха тента в градината.

2. отварям (чадър): Lucia took her umbrella with her but didn't put it up despite the light drizzle. Лусия взе чадър, но не го отвори, въпреки че ръмеше.

3. залепвам, поставям: He took a hand in the redecorating, splashing on paint and putting up wallpaper. Той взе участие в боядисването и поставянето на тапети.
Why don't you put up an ad on the college noticeboard? Защо не поставите обява на дъската за съобщения в колежа?

4. повишавам, увеличавам: Most high-street banks have put up their charges to customers who go into overdraft. Повечето банки са повишили таксите за клиенти, които ползват овърдрафт.
They should put the price of cigarettes up to stop people smoking. Трябва да увеличат цените на цигарите, за да спрат пушачите.

5. увеличавам: No-one is willing to put up the funds for a proper training course. Никой не иска да увеличава средствата за квалификационен курс.

6. обявявам за продан/търг: On the way they stopped at a farmhouse that was about to be put up for sale. По пътя те спряха край селска къща, обявена за продан.
The painting will be put up for auction at Christie's next month. Картината ще се обяви на търг в Кристис следващия месец.

7. оказвам (съпротива), отбранявам се: He decided it wasn't worth putting up a fight and risking a beating. Той реши, че не си струва да се бори и да рискува да загуби.
The Nissan of Bailey and Blundell put up a strong challenge and took second. Нисанът на Бейли и Блъндел прие предизвикателството и излезе втори.

8. давам подслон на, отсядам: Would your brother be willing to put us up for a few nights? Брат ти ще иска ли да ни подслони за няколко нощи?

9. предлагам за кандидат: The Republicans put up candidates in about half the constituencies. Републиканците предложиха кандидати в почти половината избирателни райони.

 put about
 put above
 put across
 put around
 put aside
 put at
 put away
 put back
 put before
 put behind
 put by
 put down
 put down as
 put down for
 put down to
 put forth
 put forward
 put in
 put in for
 put into
 put off
 put on
 put on to
 put out
 put out of
 put over
 put past
 put round
 put through
 put to
 put together
 put towards
 put under
 put up
 put upon
 put up to
 put up with
 1  2  3  4

Валиден CSS!