Phrasal.info Home  About us  Contact  Site map  Topics   

Visit us in Facebook Visit us in Google+ Visit us Twitter Visit us Pinterest   
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
prop 
provide 
prowl 
psych 
puff 
pull 
pump 
punch 
push 
put 
puzzle 
Home  > P  > 4  > put  > put into

put into

1. слагам в: They were separated from the other passengers and put into a van. Отделиха ги от другите пътници и ги сложиха във фургон.

2. настанявам (в болница, дом и пр.): We've had to put mother into a retirement home. Трябваше да настаним майка ни в старчески дом.

3. влагам (пари): My advice would be to put all the money into an interest-bearing account. Моят съвет е да вложите всичките пари в сметка, която носи лихва.
She bought the flat with money that had been put into trust until her eighteenth birthday. Тя купи апартамента c пари, вложени във фонд, до навършване на 18 години.
He put all his savings into the business. Той вложи всичките си спестявания в бизнеса.

4. влагам (труд, усилия и пр.): Aunt Julia has put a lot of time and effort into organizing this family reunion so the least you could do is come. Леля Джулия е положила много време и усилия да организира тази семейна среща, затова най-малкото, което можеш да направиш, е да дойдеш.
I put a lot into this relationship. Вложих много в тази връзка.

5. прилагам на практика: It gave them an opportunity to put into practice what they had learned. Това им даде възможност да приложат на практика наученото.

6. изразявам с думи: They were too frightened to put into words what they had felt. Те бяха твърде изплашени, за да изразят с думи какво чувстваха.

 put about
 put above
 put across
 put around
 put aside
 put at
 put away
 put back
 put before
 put behind
 put by
 put down
 put down as
 put down for
 put down to
 put forth
 put forward
 put in
 put in for
 put into
 put off
 put on
 put on to
 put out
 put out of
 put over
 put past
 put round
 put through
 put to
 put together
 put towards
 put under
 put up
 put upon
 put up to
 put up with
 1  2  3  4

Валиден CSS!