Phrasal.info Home  About us  Contact  Site map  Topics   

Visit us in Facebook Visit us in Google+ Visit us Twitter Visit us Pinterest   
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
prop 
provide 
prowl 
psych 
puff 
pull 
pump 
punch 
push 
put 
puzzle 
Home  > P  > 4  > put  > put forward

put forward

1. излагам (възгледи и пр.): The arguments he put forward were very persuasive indeed. Аргументите, които той изложи, бяха наистина много убедителни.
In his book he develops the categories of types put forward by Jung. В книгата си той развива категориите типове, изложени от Юнг.
The case put forward by the pensions industry was less than persuasive. Случаят, изложен от пенсионната индустрия, съвсем не беше убедителен.

2. предлагам (някого) за кандидат, обявявам се за: It was then that Gordon Brown decided not to put his name forward for party leader. Точно тогава Гордън Браун реши да не се кандидатира за лидер на партията.
If you don't mind I'll put your name forward for club secretary. Ако нямаш нищо против, ще те предложа за секретар на клуба.

3. премествам (стрелките на часовник) напред: Please remember to put your watches forward one hour. Моля не забравяйте да преместите часовниците си с един час напред.

4. изтеглям напред: Мum put lunch forward an hour so that we could leave to catch the 2.30 train. Мама изтегли обеда c един час напред, за да може да хванем влака в 14.30 ч.

 put about
 put above
 put across
 put around
 put aside
 put at
 put away
 put back
 put before
 put behind
 put by
 put down
 put down as
 put down for
 put down to
 put forth
 put forward
 put in
 put in for
 put into
 put off
 put on
 put on to
 put out
 put out of
 put over
 put past
 put round
 put through
 put to
 put together
 put towards
 put under
 put up
 put upon
 put up to
 put up with
 1  2  3  4

Валиден CSS!