Phrasal.info Home  About us  Contact  Site map  Topics   

Visit us in Facebook Visit us in Google+ Visit us Twitter Visit us Pinterest   
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
prop 
provide 
prowl 
psych 
puff 
pull 
pump 
punch 
push 
put 
puzzle 
Home  > P  > 4  > put  > put forth

put forth

1. правя (предложение и пр.), излагам (възгледи и пр.): A similar idea was put forth some months earlier. Преди няколко месеца бе предложена подобна идея.
The book accepts many of the arguments put forth by scholars of the judicial system. Книгата приема много от аргументите, изложени от учени в съдебната система.
SYNONYMS: put forward.

2. (rather formal) пускам в действие; пускам (филизи, листа и пр.): The British Navy put forth all its strength. Британската флота пусна в действие цялата си мощ.
The plant grows quickly and puts forth floating leaves. Растението расте бързо и пуска лис-тенца.

 put about
 put above
 put across
 put around
 put aside
 put at
 put away
 put back
 put before
 put behind
 put by
 put down
 put down as
 put down for
 put down to
 put forth
 put forward
 put in
 put in for
 put into
 put off
 put on
 put on to
 put out
 put out of
 put over
 put past
 put round
 put through
 put to
 put together
 put towards
 put under
 put up
 put upon
 put up to
 put up with
 1  2  3  4

Валиден CSS!