Phrasal.info Home  About us  Contact  Site map  Topics   

Visit us in Facebook Visit us in Google+ Visit us Twitter Visit us Pinterest   
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
people 
pep 
pepper 
perk 
permit 
peter 
phase 
phone 
pick 
piece 
pig 
pile 
pin 
pine 
pipe 
piss 
pit 
pitch 
plague 
plan 
plant 
play 
plead 
plod 
plonk 
plot 
plough 
pluck 
plug 
plumb 
Home  > P  > 2  > pick  > pick up

pick up

1. вземам, вдигам: Stanley picked up a newspaper and started to read. Стенли взе вестник и зачете.
Не saw a coin on the floor, and bending down, picked it up and put it in his pocket. Той видя една монета на пода, наведе се, взе я и я прибра в джоба си.
They had a crane to pick up cars and move them around the junk-yard. Имаха кран, с който вдигаха колите и ги преместваха в склада за отпадъци.

2. ставам, повдигам се (след падане): Astonishingly, after tumbling headlong down the steps, she picked herself up and walked away as if nothing had happened. Учудващо, след като падна е главата надолу по стълбите, тя стана и отмина, сякаш нищо не се е случило.

3. отивам да взема: You'll need to pick her up from school about half past two. Налага се да я вземеш от училище около 14.30 ч.
Would you mind picking up my suit from the dry cleaners on your way home from work? Би ли взела костюма ми от химическо чистене на връщане от работа?

4. вземам (пътници и пр.): The crew of the shipwrecked tanker were picked up by the lifeboat. Спасителна лодка взе екипажа на кора-бокруширалия танкер.

5. научавам: After only a few days in the country he'd already picked up a few German phrases. Само след няколко дни в страната, той вече беше научил някои изрази на немски.

6. придобивам (навик): He'd picked up a few nasty little habits since I last saw him. Той беше придобил няколко гадни навици, откакто го видях последния път.

7. прихващам (болест): John picked up malaria while travelling in the tropics. Джон се разболя от малария, докато пътуваше из тропиците. SYNONYMS: catch; contract (formal).

8. научавам. By observing expert salesmen he hoped to pick up a few new techniques. Той се надяваше да научи нови техники, като наблюдава експерт продавачите.
I wonder where he picks up ideas for new recipes. Чудя се откъде научава идеи за нови рецепти.

9. попадам на, намирам: You can pick up all sorts of bargains at London's street markets. Може да попаднеш на всякакви сделки из уличните пазари на Лондон.

10. спечелвам: Hull picked up their first win of the season against Leeds on Sunday. Хъл спечелиха първата си победа за сезона срещу Лийдс в неделя.
The Republicans picked up an estimated 14,000 votes from the Social Democrats. Републиканците спечелиха приблизително 14000 гласове от социалдемократите.
You will pick up penalty points for stepping out of the area. Ще спечелиш наказателни точки за излизане от зоната.

11. хващам, улавям: If you want to pick up the BBC World Service you '11 have to buy a short-wave radio. Ако искаш да хващаш ВВС, трябва да си купиш радио на къси вълни.
With our new satellite dish we can pick up TV programmes from dozens of countries. C новата сателитна чиния може да ловим телевизионни програми от десетки страни.

12. арестувам, хващам, прибирам: Never before have so many young men been picked up for questioning in one day. Никога преди толкова много млади мъже не са били арестувани за разпит.

13. възстановявам: It doesn't seem fair that the taxpayer should have to pick up the bill for their incompetence. He е честно данъкоплатецът да възстановява сметката заради тяхната некомпетентност.

14. съвземам се, подобрявам се, покачвам се: He's been terribly ill for almost a week, but thankfully he's beginning to pick up now. Той беше ужасно болен почти седмица, но сега започва да се подобрява, слава богу.
Figures picked up slowly towards the end of the year. Цените на стоките се покачват бавно към края на годината.
Не reckons the economy will soon pick up again. Той смята, че икономиката скоро отново ще се съвземе.
Synonyms: get better, improve.

15. ободрявам, подобрявам: It was the only hangover remedy that really did pick him up the morning after. Това беше единственото лекарство, което наистина го оправяше след махмурлук на сутринта.

16. засилвам се: The windfinally picked up a bit so they didn't need to use the boat's motor after all. Вятърът най-сетне се усили, затова нямаше нужда да използват мотора на лодката.

17. (to pick up speed) набирам скорост: Once we've passed the roadworks we should be able to pick up speed again. Щом преминем пътните строежи, отново ще можем да наберем скорост.

18. започвам/подхващам отново: Anton picked up his story from the point when the main character became stranded in the city. Антон продължи историята си от момента, в който главният герой се бе загубил в големия град.

19. (informal) хващам, свалям (гаджета): Becoming a rock musician made it easier for him to pick up girls. След като стана рок музикант, той по-лесно сваляше момичета.
A couple of American sailors tried to pick us up in a waterfront bar. Двойка американски моряци се опитаха да ни свалят в крайбрежен бар.

 pick at
 pick off
 pick on
 pick out
 pick over
 pick through
 pick up
 pick up on
 pick up with
 1  2  3  4

Валиден CSS!