Phrasal.info Home Topics

Visit us in Facebook Visit us inGoogle+
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
gabble 
gain 
gallop 
gamble 
gang 
gasp 
gather 
gear 
gee 
gen 
get 
ginger 
give 
glance 
glory 
gloss 
go 
goad 
goof 
gouge 
grab 
grasp 
grass 
green 
grind 
gross 
ground 
grow 
grub 
guard 
Home  > G  > 1  > go  > go against

go against

1. противен/противоположен съм на, в разрез съм с: She went against her father's express wishes and married before she was twenty one. Противно на изричното желание на баща й, тя се омъжи преди да навърши двайсет и една.
It goes against everything I have been brought up to believe. Това противоречи на всичко, в което съм възпитана да вярвам.
It goes against all commonsense to sell it off for profit. Противно на здравия разум е да го продаде на печалба.

2. съм/обръщам се против, във вреда съм на: Can you tell us how you felt when the vote went against you? Можеш ли да ни кажеш как се почувства, когато вотът се обърна против теб?
I'm afraid all of the evidence we have goes against what you're saying, Mike. Страхувам се, че всички показания, които имаме, се обръщат против това, което казваш, Майк.
After the initial verdict went against them, Microsoft decided to appeal. След като първоначалната присъда беше против тях, от Майкрософт решиха да обжалват.

 go about
 go about with
 go after
 go against
 go ahead
 go along
 go along with
 go around
 go around with
 go at
 go away
 go back
 go back on
 go back over
 go back to
 go before
 go below
 go beyond
 go by
 go down
 go down in
 go down with
 go for
 go forth
 go forward
 go in
 go in for
 go into
 go in with
 go off
 go off with
 go on
 go on about
 go on at
 go out
 go out with
 go over
 go over to
 go round
 go through
 go through with
 go to
 go together
 go towards
 go under
 go up
 go with
 go without
 1  2

Валиден CSS!