Phrasal.info Home Topics

Visit us in Facebook Visit us inGoogle+
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
gabble 
gain 
gallop 
gamble 
gang 
gasp 
gather 
gear 
gee 
gen 
get 
ginger 
give 
glance 
glory 
gloss 
go 
goad 
goof 
gouge 
grab 
grasp 
grass 
green 
grind 
gross 
ground 
grow 
grub 
guard 
Home  > G  > 1  > go  > go on

go on

1. продължавам: Mark went on working while the others were having lunch. Марк продължи да работи, докато другите обядваха.
Не went on talking after most of the audience had left. Той продължи да говори, след като повечето слушатели напуснаха.
If you had gone on with your studies you might have been able to get a better job. Ако беше продължил c ученето, можеше да си намериш по-добра работа.

2. продължавам: Go on until you reach the church and then turn left. Продължавайте, докато стигнете църквата, и после завийте наляво.

3. продължавам: "I'm sorry for interrupting you, please go on", he said. Съжалявам, че ви прекъсвам, моля продължавайте - каза той.
She went on to tell them how it was she had become a painter. Тя продължи да им разказва как е станала художничка.

4. продължавам: Do you think this will go on much longer? Мислиш ли, че това ще продължи още дълго?
He didn't want it to stop. He wanted it to go on and on for ever. Той не искаше това да спре, искаше то да продължи вечно.
Do you think this hot weather will go on for much longer? Мислиш ли, че горещото време ще продължи дълго?
The strike went on for another two months. Стачката продължи още два месеца.

5. с течение на времето, след време: As time went on she got more used to his funny little habits. След време тя свикна със странните му навици.

6. излизам, появявам се (на сцената): She didn't go on till the second act. Тя не се появи до второто действие.

7. (пре)минавам (към): Do you think he'll go on to university when he leaves school? Мислиш ли, че той ще отиде в университет, когато завърши училище?
The plane stops for refuelling in Hawaii and then goes on to Australia. Самолетът спира за зареждане с гориво в Хавай и после отива за Австралия.

8. постъпвам: After a few years in provincial theatre he went on to star in several successful Jilms. След няколко години в провинциален театър, той изигра главната роля в няколко успешни филма.

9. (What's going on?) Какво става?: Someone's moved ту desk. Would someone please tell me what's going on? Някой ми е преместил бюрото. Ще ми каже ли някой какво става?
What's going on in there? Is everything okay? Какво става тук? Всичко наред ли е?

10. основавам се на, водя се по: The police haven't identified any suspects because they have virtually nothing to go on. Полицията не идентифицира заподозрени, защото нямаше фактически на какво да се опре.

11. светвам (за лампа): I heard a click and the security lights went on. Чух щракване и охранителните светлини се включиха.
SEE ALSO: come on.

12. минавам на: She said she doesn't want any more children and might go on the Pill. Тя каза, че не иска повече деца и ще мине на контрацептиви.

13. отивам за: Most of his money goes on feeding his heroin habit. Повечето му пари отиват за подхранване на хероинната му зависимост.
All his wages go on paying back his debts.Заплатата му отива за изплащане на дългове.

14. (go on!) хайде!: This cake is delicious. Go on, try a piece. Този кейк е много вкусен. Хайде, опитай едно парче!

15 (go on!) глупости!: Go on! That surely can't be true! Глупости! Това не е възможно!

 go about
 go about with
 go after
 go against
 go ahead
 go along
 go along with
 go around
 go around with
 go at
 go away
 go back
 go back on
 go back over
 go back to
 go before
 go below
 go beyond
 go by
 go down
 go down in
 go down with
 go for
 go forth
 go forward
 go in
 go in for
 go into
 go in with
 go off
 go off with
 go on
 go on about
 go on at
 go out
 go out with
 go over
 go over to
 go round
 go through
 go through with
 go to
 go together
 go towards
 go under
 go up
 go with
 go without
 1  2

Валиден CSS!