Phrasal.info Home Topics

Visit us in Facebook Visit us inGoogle+
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
gabble 
gain 
gallop 
gamble 
gang 
gasp 
gather 
gear 
gee 
gen 
get 
ginger 
give 
glance 
glory 
gloss 
go 
goad 
goof 
gouge 
grab 
grasp 
grass 
green 
grind 
gross 
ground 
grow 
grub 
guard 
Home  > G  > 1  > go  > go off

go off

1. гръмвам (за оръжие): The gun went off accidentally while he was cleaning it. Пушката гръмна случайно, докато той я чистеше.

2. развалям се (за храна): The fridge broke down, and all the milk went off. Хладилникът се повреди и всичкото мляко се развали.

3. изключвам (ел. уред): He set the timer so that the TV would go off after 30 minutes. Той нагласи таймера така, че телевизорът да се изключи след 30 минути.
As midnight all the lights and heating went off. В полунощ всички светлини и отоплението се изключваха.

4. отказвам се от: It sounds like she's beginning to go off Simon. Звучи сякаш тя започва да се отказва от Саймън.
I've gone off the idea completely. Отказах се напълно от тази идея.

5. вървя, минавам (добре, зле): I've heard good things about the conference; apparently it went off really well. Чух добри отзиви за конференцията, очевидно е минала добре.

 go about
 go about with
 go after
 go against
 go ahead
 go along
 go along with
 go around
 go around with
 go at
 go away
 go back
 go back on
 go back over
 go back to
 go before
 go below
 go beyond
 go by
 go down
 go down in
 go down with
 go for
 go forth
 go forward
 go in
 go in for
 go into
 go in with
 go off
 go off with
 go on
 go on about
 go on at
 go out
 go out with
 go over
 go over to
 go round
 go through
 go through with
 go to
 go together
 go towards
 go under
 go up
 go with
 go without
 1  2

Валиден CSS!