Phrasal.info Home Topics

Visit us in Facebook Visit us inGoogle+
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
gabble 
gain 
gallop 
gamble 
gang 
gasp 
gather 
gear 
gee 
gen 
get 
ginger 
give 
glance 
glory 
gloss 
go 
goad 
goof 
gouge 
grab 
grasp 
grass 
green 
grind 
gross 
ground 
grow 
grub 
guard 
Home  > G  > 1  > get  > get off

get off

1. махам cе: Get off my land immediately or I'll set the dog on you. Махни се от земята ми веднага или ще насъскам кучето.
Ouch! Get off! You're standing on my toe! Ox, махни се, настъпил си ми крака!

2. изчиствам петно: I'll never get this stain off the carpet. Няма да мога да изчистя това петно от килима.
Isn't there some sort of special solution that gets graffiti off? Има ли някакъв специален разтвор, който изчиства графити?
Get your dirty feet off my clean floor! Махни си мръсните крака от чистия ми под!

3. слизам от превозно средство: Stop the bus! I want to get off! Сирете автобуса! Искам да сляза.
Have mу seat. I'm getting off at the next station. Седнете на моето място, аз слизам на следващата спирка.
SYNONYMS: alight.

4. слизам от влак, трамвай, кон и пр.: Не had to get off his bike and push it up the hill. Той трябваше да слезе от велосипеда и да го бута нагоре по хълма.

5. тръгвам: We've packed all our camping equipment and are hoping to get off as soon as it's light. Опаковахме си цялото къмпинг оборудване и се надяваме да тръгнем по светло.
Get yourself off to school now, it's nearly half past eight. Тръгвай за училище веднага, почти осем и половина е.

6. изпращам. Can you make sure this letter gets off before the last post tonight? Сигурно ли е, че това писмо ще бъде изпратено преди последната поща довечера?

7. спасявам (се), измъквам (се), отървавам (се): The lawyers got him off with a small fine. Адвокатите го отърваха c малка глоба.
They didn't even fine him, he got off with a warning. Дори не го глобиха, той се отърва е предупреждение.

8. свалям, смъквам (дреха, ръкавица и пр.): It's so hot! I must get this thick jersey off. Много е топло, трябва да си сваля този дебел пуловер.
SYNONYMS: take off.

9. (to get off lightly) измъквам се: All he got was six months' community service. I'd say he got off rather lightly. Всичко, което получи, бе общинска служба за срок от шест месеца. Бих казал, че се е измъкнал леко.

 get about
 get around
 get across
 get after
 get ahead
 get along
 get around
 get at
 get away
 get away from
 get away with
 get back
 get back at
 get back into
 get back to
 get behind
 get beyond
 get by
 get by on
 get by with
 get down
 get down to
 get in
 get in on
 get into
 get in with
 get off
 get off on
 get off with
 get on
 get on at
 get on for
 get on to
 get on with
 get out
 get out of
 get over
 get over with
 get round
 get round to
 get through
 get to
 get together
 get up
 get up to
 get with
 1  2

Валиден CSS!