Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 ease 
 eat 
 ebb 
 edit 
 egg 
 eke 
 embark 
 empty 
 end 
 engage 
 enlarge 
 enter 
 even 
 expand 
 explain 
 eye 
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 eat away
 eat in
 eat into
 eat out
 eat up
  E  >  eat  >  eat into

eat into

1. разяждам (за киселина): Moisture settles in the pipe and rust eats into it from the inside. Влагата се настанява в тръбата и ръждата я разяжда отвътре.
SYNONYMS: wear away.

2. накърнявам (състояние и пр.), разпилявам част от: Problems start when you have to eat into the winter fuel stocks. Проблемите започват, когато трябва да нарушиш част от горивните запаси за зимата.
The finance manager warned that the higher labour costs would eat into the company's profits. Финансовият мениджър предупреди, че по-високите трудови разходи ще отнемат от печалбата на компанията.