Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 ease 
 eat 
 ebb 
 edit 
 egg 
 eke 
 embark 
 empty 
 end 
 engage 
 enlarge 
 enter 
 even 
 expand 
 explain 
 eye 
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 enter for
 enter into
 enter upon
 enter on
  E  >  enter  >  enter into

enter into

1. започвам: We have no intention of entering into negotiations with management. Нямаме никакви намерения да започваме преговори с ръководството.
You should think seriously before entering into a relationship with a married man. Трябва да помислиш сериозно, преди да започнеш връзка с женен мъж.

2. влизам в, съставна част съм на: Your opinion doesn't enter into it at all, this is between me and my husband. Твоето мнение няма връзка с това въобще, то е между мен и съпруга ми.
We have a professional relationship; my private life doesn't enter into it. Ние имаме професионални отношения, личният ми живот няма нищо общо с това.
There's no reason why potential changes in the weather should enter into our travel plans. Няма никаква причина възможни промени във времето да имат връзка с плановете ни за пътуване.
SYNONYMS: have a bearing on.