Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 chivvy 
 choke 
 chop 
 chuck 
 chum 
 churn 
 claim 
 clam 
 clamp 
 clap 
 class 
 claw 
 clean 
 clear 
 climb 
 clock 
 clog 
 close 
 cloud 
 club 
 cluster 
 clutter 
 coast 
 cobble 
 cock 
 coil 
 collect 
 colour 
 comb 
 come 
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 come about
 come across
 come after
 come along
 come apart
 come at
 come away
 come back
 come back to
 come before
 come between
 come by
 come down
 come down on
 come down to
 come down with
 come for
 come forth
 come forth with
 come forward
 come forward with
 come from
 come in
 come in for
 come in on
 come into
 come in with
 come of
 come off
 come on
 come on to
 come out
 come out against
 come out in
 come out of
 come out with
 come over
 come round
 come thtough
 come to
 come together
 come under
 come up
 come up against
 come up for
 come upon
 come up to
 come up with
 come with
 come within
  C  >  2  >  come  >  come off

come off

1. слизам от: He hit a patch of oil on the road and came off his bike. Той се натъкна на мазно петно по пътя и слезе от колелото.

2. откъсвам се, падам, откачам се, изваждам се: The handle's come off the bathroom door. Дръжката на вратата на банята се е откачила.
"The top of this jar won't come off." "Let me try. Look, it comes off quite easily". Капакът на буркана не може да се извади. Нека да опитам. Виж, изважда се много лесно.

3. излизам, изчезвам (за петно): I hope this chocolate stain comes off the dress. Надявам се това петно от шоколад да излезе.

4. излизам, ставам, оказвам се сполучлив: Our plans for early retirement didn't quite come off as we had hoped. Плановете ни за ранно пенсиониране не станаха според очакванията ни.
Well, it sounds good in theory but will it come off in practice? Е, това звучи добре на теория, но дали ще излезе на практика?

5. (informal) провеждам се: There's a five-a-side football tournament coming off next Saturday. Would you like to go along us a substitute? Следващата събота се провежда турнир по футбол, би ли се съгласил да ме смениш?

6. (informal) имам/нямам успех/късмет: I was a hard fight for Bruno, but he came off better than his opponent. Това беше трудна борба за Бруно, но той имаше повече късмет от опонента си.

7. отказвам се: He had a very had time when he was coming off heroin. Той прекара много тежък период, когато се отказваше от хероина.
Carol's doctor told her she had to come off the pill because she has high blood pressure. Лекарят на Карол й каза да се откаже от хапчето, защото имаше високо кръвно налягане.

8. (come off it!) (informal) я стига!: "I thought it was a very good film." "Oh, come off it, you can't be serious. It was terrible." Мислех, че филмът е много добър. О, я стига, не говориш сериозно. Беше ужасен!

 1  2  3  4