Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 break 
 breathe 
 brew 
 brick 
 brighten 
 brim 
 bring 
 bristle 
 brood 
 brush 
 bubble 
 buck 
 bucket 
 buckle 
 budge 
 budget 
 bugger 
 build 
 bully 
 bum 
 bump 
 bundle 
 bung 
 buoy 
 burn 
 burst 
 bury 
 bust 
 busle 
 butt 
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 bring about
 
bring along
 bring back
 bring down
 bring forth
 bring forward
 bring in
 bring off
 bring on
 bring out
 bring out in
 bring over
 bring round
 bring to
 bring together
 bring up
  B  >  3  >  bring  >  bring back

bring back

1. връщам обратно: Please bring the hook hack on the date shown on the ticket. Моля върнете обратно книгата на датата, поставена в картона.

2. припомням: I'd quite forgotten how pretty she had been, but the photo brought it all back. Бях забравил колко хубава бе тя, но снимката ми припомни всичко.

3. иъисждам отново, възвръщам: Bringing democracy back to this chaotic country seems a near-impossible task. Възвръщането на демокрацията в тази хаотична страна изглежда почти невъзможно.
We find ourselves, at the close of the twentieth century, bringing back methods that were first used three hundred years ago. В края на 20 век въвеждаме отново методи, използвани за пръв път преди триста години.
SYNONYMS: restore; revive; reintroduce.

 1  2  3  4