Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 break 
 breathe 
 brew 
 brick 
 brighten 
 brim 
 bring 
 bristle 
 brood 
 brush 
 bubble 
 buck 
 bucket 
 buckle 
 budge 
 budget 
 bugger 
 build 
 bully 
 bum 
 bump 
 bundle 
 bung 
 buoy 
 burn 
 burst 
 bury 
 bust 
 busle 
 butt 
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 build in
 
build into
 build on
 build upon
 build up
 
 
  B  >  3  >  build  >  build up

build up

1. изграждам, развивам: Traffic is building up on the approach to the Newbridge roundabout. Движението се изгражда върху близостта до околовръстния път на Нюбридж.
We need money to build up supplies of basic food and medicine for the winter. Нуждаем cе от пари, за да натрупаме запаси от основни храни и лекарства за зимата.
We're looking for ways to build his confidence up a bit. Търсим начини да развием увереност в него.

2. създавам, изграждам постепенно: Steve and John have built the company up through their own hard work. Стив и Джон създадоха компанията със собствен упорит труд.
The tourist industry was built upfront virtually nothing to become the most important part of the country's economy. Туристическата индустрия се превърна на практика от нищо в най-важната за страната икономика.
SYNONYMS: develop.

3. популяризирам, рекламирам: Advertising often tries to build products up to be better than they are. Рекламата често се опитва да представя продуктите за по-добри отколкото всъщност са.
Е-сотmmеrcе has been built up into a global economic revolution. Електронната търговия се популяризира като световна икономическа революция.

4. укрепвам, подсилвам, възстановявам здраве: The doctors want him to build himself up a bit before he can leave hospital. Лекарите искат той да се възстанови, преди да го изпишат.
My grandmother thinks I need building up so she always gives me lots of food. Баба ми мисли, че трябва да укрепна и винаги ми дава много да ям.
SEE ALSO: feed up.

5. застроявам: I can remember when this area was just fields; now of course it's all been built up. Спомням си, когато това място беше само ливади, сега, разбира се, цялото е застроено.

 1  2  3  4