Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 break 
 breathe 
 brew 
 brick 
 brighten 
 brim 
 bring 
 bristle 
 brood 
 brush 
 bubble 
 buck 
 bucket 
 buckle 
 budge 
 budget 
 bugger 
 build 
 bully 
 bum 
 bump 
 bundle 
 bung 
 buoy 
 burn 
 burst 
 bury 
 bust 
 busle 
 butt 
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 break waya
 break down
 break in
 break in on
 break into
 break off
 break out
 break through
 break up
 break with
 
 
 
 
 
  B  >  3  >  break  >  break into

break into

1. влизам с взлом в, разбивам: The shop had already been broken into three times that year. Магазинът вече е разбиван три пъти тази година.
Someone broke into the filing cabinet and removed all financial documents. Някой е разбил шкафа за папки и е откраднал всички финансови документи.

2. преминавам рязко от едно състояние в друго: We trotted for a few metres, then Myra's horse broke into a gallop. Яздихме в тръс няколко метра, после конят на Мира премина в галон.
The men broke into raucous laughter. Мъжете избухнаха в буен смях.
SYNONYMS: burst into; launch into.

3. пробивам си път, влизам, започвам работа: He's hoping to break into journalism when he leaves university. Той се надява да започне работа като журналист, когато завърши университета.
SYNONYMS: launch into; move into.

4. харча пари: I don't want to have to break into a ten-pound note. Не искам да ми се налага да похарча банкнота от 10 лири.

5. преминавам към: Isn't it about time we broke into the next case of wine? He е ли време вече да преминем към следващата каса вино?
The only way we could afford it now is by breaking into the holiday money. Единственият начин да си го позволим сега е да нарушим парите за почивка.
SYNONYMS: dip into.

 1  2  3  4