Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 bitch 
 bite 
 black 
 blare 
 blast 
 blaze 
 blend 
 block 
 blot 
 blow 
 blurt 
 board 
 bog 
 boil 
 bomb 
 bone 
 book 
 boom 
 boot 
 border 
 boss 
 botch 
 bottle 
 bottom 
 bounce 
 bow 
 bowl 
 box 
 branch 
 brazen 
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 bomb out
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  B  >  2  >  bomb  >  bomb out

bomb out

1. бомбардирам: In the country we were safe, but our friends in the city were bombed out in the first air raids. В провинцията ние бяхме в безопасност, но приятелите ни в града ги бомбардираха при първите въздушни нападения.

2. изхвърлям, изгонвам, отхвърлям: Although the proposal was well researched, it bombed out due to its high cost. Въпреки че предложението 6eше добре проучено, то се отхвърли поради високата си цена.
She could get bombed out of her job if she carries on like this. Ще я уволнят от работа, ако продължава да се държи по този начин.
SYNONYMS: throw out.

 1  2  3  4