Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 back 
 bail 
 balance 
 balk, (baulk) 
 balls 
 band 
 bandy 
 bang 
 bank 
 bargain 
 barge 
 bark 
 base 
 bash 
 bask 
 batter 
 baulk 
 bawl 
 be 
 bear 
 beat 
 beaver 
 become 
 bed 
 beef 
 beg 
 believe 
 belt 
 bend 
 bet 
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 bear down on
 bear on
 bear upon
 bear out
 bear up
 bear with
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  B  >  1  >  bear  >  bear on

bear on or bear upon (formal) отнасям се за, имам нещо общо е:

The report bears upon the quality of medical care. Докладът cе отнася до качеството на медицинското обслужване.
I don't see how your comments bear on the matter in hand. He виждам какво отношение има коментарът ти към разглеждания въпрос.
He's studying American foreign policy and how it bears on world trade. Той изучава американската външна политика и въздействието й върху световната търговия.
SYNONYMS: have a bearing on.

 1  2  3  4