Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 back 
 bail 
 balance 
 balk, (baulk) 
 balls 
 band 
 bandy 
 bang 
 bank 
 bargain 
 barge 
 bark 
 base 
 bash 
 bask 
 batter 
 baulk 
 bawl 
 be 
 bear 
 beat 
 beaver 
 become 
 bed 
 beef 
 beg 
 believe 
 belt 
 bend 
 bet 
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 be about
 be after somebody
 be after/at
 be along
 be around
 be away
 be back
 be behind
 be beyond
 be by
 be down
 be down for
 be down to something
 be down with
 be in
 be in for
 be in on
 be into something
 be off
 be off on something
 be off to a good/bad start
 be off for
 be on
 be on about
 be on at
 be on to
 be out
 be out for
 be out of
 be over
 be past
 be past doing something
 be round
 be trough
 be trough with
 be up
 be up against
 be up against it
 be up to something
 be with something
  B  >  1  >  be  >  be up to something

be up to something

1. намислил съм нещо (обикновено пакост, беля и пр.), замислил съм пакост, интригантствам: What are you up to, naughty boys? Какво сте намислили, лоши момчета?
I'd better go upstairs and see what they are up to. Най-добре да се кача горе и да видя какви ги вършат.

2. готов съм за нещо, в състояние съм да правя нещо: I ат not up to travelling. He съм в състояние да пътувам.

3. на висотата на нещо съм, имам нужните умения, квалификация и пр.: Не is not up to the job. Той не е квалифициран за тази работа.
The film was not up to our expectations. Филмът не беше на висотата на очакванията ни.

 1  2  3  4