Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 back 
 bail 
 balance 
 balk, (baulk) 
 balls 
 band 
 bandy 
 bang 
 bank 
 bargain 
 barge 
 bark 
 base 
 bash 
 bask 
 batter 
 baulk 
 bawl 
 be 
 bear 
 beat 
 beaver 
 become 
 bed 
 beef 
 beg 
 believe 
 belt 
 bend 
 bet 
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 back away
 back away from
 back down
 back into
 back off
 back onto
 back out
 back up

 

 

 

 

 

  B  >  1  >  back  >  back up

back up

1. поддържам, оказвам подкрепа: They had sworn to back up the President no matter what happened. Те се бяха заклели каквото и да стане, да подкрепят президента.
Backed up by a loyal militia, he ruled the country with an iron fist. Подкрепяни oт вярната си гвардия, те управляваха страната с железен юмрук.

2. подкрепям, потвърждавам (версия, разказ, показания): No one would back up her story. Никой не би подкрепил версията й.
You should send photos of the damage to back up your claim. Трябва да изпратиш снимки на щетите в подкрепа на претенциите си.
SYNONYMS: bear out; support.

3. давам на заден ход, отстъпвам назад: You 'II have to back up a little so I can open the gate. Трябва да дадеш малко на заден, за да отворя портата.
SYNONYMS: reverse.

4. отдръпвам се, отстъпвам назад: The crowd backed up to let him pass. Тълпата сс отдръпна и го пусна да мине.
SYNONYM: retreat (formal).

5. изоставам, затлачвам се: If the sorters come out on a strike, the mail will buck up for days. Ако сортировачите излязат в стачка, пощата щс се затлачи с дни.

6. правя копие, правя бекъп (па компютъра, па дискета и пр.): You should back up your crucial jiles regularly. Трябва редовно да правиш копия на най-важните си документи.

 1  2  3  4